7/31/2008

Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian IV)

Sambungan artikel
4. Talaq Secara Ta’assuf

Maksud ta’asuf ialah menyalahgunakan hak talaq. Ia mungkin membawa kepada kemudharatan terhadap orang lain. Undang-undang Syria menyebut dalam Perkara 116 dan 117 dua bentuk penggunaan yang salah terhadap hak talaq, iaitu talaq yang dibuat semasa dalam sakit yang membawa maut. Atau dengan lain perkataan, ia disebut sebagai talaq kerana mahu melarikan pusaka. Kedua ialah talaq yang dibuat tanpa sebab yang munasabah.


5. Fasakh Dengan Sebab Ghaib

Undang-undang Mesir Perkara 12 dan 13 tahun 1929 telah memperuntukkan harus dipisahkan suami isteri dengan sebab tinggal langsung (ghaib) selama setahun atau lebih tanpa sebab munasabah yang boleh diterima iaitu setelah suami diberi notis pemisahan dari pihak isteri tetapi dia tidak juga datang, atau tidak juga memindahkan isteri ke tempatnya, atau tidak juga menceraikannya. Pemisahan ini dikira sebagai satu talaq ba’in, berasaskan pendapat ulama Maliki.

Undang-undang Syria pula memperuntukkan pemisahan dengan sebab tinggal langsung atau ghaib ini dalam Perkara 109 sebagai berikut:

(i) Apabila suami tinggal langsung isterinya, tanpa sebarang sebab keuzuran yang munasabah, ataupun dipenjarakan selama lebih daripada tiga tahun, maka selepas setahun suaminya ghaib atau dipenjarakan, maka isteri berhak menunutut daripada qadi untuk memisahkan mereka, walaupun pihak suami mempunyai harta yang boleh digunakan oleh isteri bagi menyara nafkahnya.

(ii) Pemisahan ini merupakan salah satu talaq raj’ie. Oleh itu, apabila suami yang menghilangkan diri itu kembali semula, atau dibebaskan daripada penjaranya, dan isterinya masih dalam ‘iddah, maka ia berhak untuk merujk semula isterinya.

Undang-undang Syria mensyaratkan beberapa perkara bagi membolehkan pemisahan dibuat;
(a) Hendaklah ghaib selama satu tahun atau lebih.

(b) Tinggal langsung (ghaib) itu pula bukan dengan sebab keuzuran yang munasabah. Jika ia dilakukan dengan sebab yang munasabah, maka isteri tidak berhak untuk menuntut pemisahan. Contohnya seperti meninggalkannya kerana pergi berjuang atau mengikut kerahan tentera, ataupun kerana pergi menuntut ilmu.

Jika suami berkenaan tidak diketahui di mana berada, maka pemisahan yang dipohon ileh isteri terus dilaksanakan. Sebaliknya jika tempat ia berada diketahui, maka qadi hendaklah memerintahkannya agar datang mengambil isterinya dan ia hendaklah memberikan sati tempoh untuknya berbuat demikian. Jika ia tidak juga berbuat demikianm, maka qadi hendaklah memisahkan mereka berdua. Pemisahan ini dikira sebagai satu talaq raj’ie. Ini bercanggah dengan pendapat ulama Maliki yang mengatakan bahawa pemisahan ini menjadi satu talaq ba’in dan pendapat ulama Hanbali pula menganggapnya sebagai rukhsah.

Undang-undang (Enakmen Kekeluargaan Islam Pulau Pinang) seksyen 53 (a) seseorang perempuan atau lelaki, mengikut manan-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut, iaitu; (a) bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada setahun.

Seksyen 54 (1) EUKIPP juga menyebut jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercyai telah mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh empat tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap mengikut hukum syarak sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan, suatu peakuan menganggap kematian suami itu dan Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 53.


Pendapat Ulama’

Ulama/Mazhab Pendapat Dalil (Nas dan Hadis)
Hanafi/Syafi’e Tidak harus Tiada nas dalam al-Quran dan hadis mengenainya.
Maliki/Hanbali HarusAl-Sunnah; Tidak ada kemudaratan dan yang memudaratkan.
(Kerana tinggal langsung dan ghaib dalam tempoh yang terlalu lama)

BACA SELANJUTNYA... - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian IV)
Baca selanjutnya.. - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian IV)

7/20/2008

Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian III)

Sambungan artikel

Fasakh Kerana Tidak Sehaluan, Deraan Dan Layanan Buruk

Maksud tidak sehaluan ialah pengaduhan yang teruk kerana melampaui batas kemuliaan. Deraan ialah siksaan suami ke atas isteri dengan perkataan dan perbuatan. Umpamanya maki hamun, momokan yang menghilangkan kemuliaan, puulan yang mencederakan, memperlakukan dengan perbuatan yang diharamkan Allah swt, memulau dan meninggalkan tanpa sebab yang mengharuskan dan sebagainya.

Sesuatu talak yang dijatuhkan oleh qadi berpunca daripada pertelingkahan dan tidak sefahaman merupakan satu talak ba’in, kerana kemudharatn dari layanan buruk dan tidak sefahaman ini tidak terhapus kecuali dengannya. Sekiranya ia merupakan talaq raj’ie, maka suami berhak untuk kembali merujuk isterinya dalam tempoh ‘iddah, maka berulang lagi perkara buruk tersebut.

Undang-undang Mesir Bil 25 tahun 1920 telah memperuntukkan Perkara 6-11 menjelaskan tentang pertelingkahan. Apa yang dijelaskan ialah undang-undang Mesir tidak mengambil tindakan tersebut kiranya layanan buruk itu datangnya dari pihak isteri; sementara undang-undang Syris mengambil pendapat dari mazhab Maliki yang berpendapat bahawa pemisahan boleh dilakukan sekiranya kemudharatan itu datang daripada salah seorang suami atau isteri. Bagaimanapun, Undang-undang Syria telah membuat satu pindaan pada tahun 1975 pada Perkara 112(3) yang pemisahan tidaklah boleh dilaksanakan terus, tetapi qadi hendaklah memberikan satu tempoh tidak kurang daripada sebulan untuk perbicaraan, jika tidak sabit wujudnya kemudharatan. Ini dibuat dengan harapan dalam tempoh itu mereka berdua akan dapat mencari jalan damai.

Undang-undang Syria pula memperuntukkan ;

Seksyen (112) menyebutkan:
(i) Apabila salah seorang daripada suami atau isteri mendakwa pasangannya melakukan suatu kemudharatan terhadapnya, maka ia berhak untuk menuntut daripada qadi agar memisahkan mereka.
(ii) Apabila ternyata dakwaannya benar dan qadi gagal untuk mendamaikan mereka berdua, maka ia hendaklah memisahkan mereka berdua dengan satu talaq ba’in.

(iii) Jika kemudharatan yang didakwa tidak dapat dibuktikan dan tidak sabit, maka qadi hendaklah menangguhkan kes itu untuk ssatu tempoh tidak kurang daripada satu bulan. Jika yang mendakwa masih meneruskan dakwaanya, maka qadi hendaklah melantik dua orang hakam terdiri daripada keluarga kedua pihak. Ataupun jika terdapat dari kalangan keluarga mereka berdua, maka hendaklah dilantik daripada orang luar yang mengikut pandangan qadi, mampu untuk membetulkan keadaan mereka. Ia hendaklah meminta mereka berdua bersumpah akan melaksanakan tugas mereka dengan adil dan amanah.

Seksyen (113) pula menyebut ;
(i) Kedua-dua hakam yang dilantik itu wajib menyelidik punca yang menyebabkan mereka berdua bertelagah atau tidak sehaluan. Mereka kemudian hendaklah menemukakan pasangan ini dalam satu majlis di bawah penyeliaan qadi (Perkara 113/1).

(ii) Ketidak hadiran salah seorang dari pasangan itu setelah diberitahu, tidak menghalang proses pendamaian ini.

Seksyen (114) pula menyebut lagi ;
(i) Pada peringkat pertamanya kedua-dua hakam ini hendaklah cuba berusaha mendamaikan pasangan berkenaan. jika mereka gagal, sedang semua atau sebahagian besar keburukkan berpunca daripada pihak suami, maka kedua-dua mereka hendaklah memutuskan agar mereka dipisahkan dengan satu talak ba’in.

(ii) Sebaliknya, jika keburukan itu datang daripada pihak isteri atau dari kedua-dua mereka, maka mereka hendaklah memutuskan agar mereka berdua dipisahkan dengan mengembalikan semua bayaran mas kahwin atau sebahagiannya mengikut nisbah keburukan yang dilakukan oleh kedua-dua pihak.

(iii) Kedua-dua hakam boleh menetapkan pemisahan walaupun tiada keburukan salah seorang daripada suami isteri agar lupus tanggungjawab suami daripada sebahagian hak isteri jika dia reda dengan perkara itu dan mengukumkan kedua-dua suami isteri tiada persefahaman.

(iv) Sekiranya dua hakam berselisih, maka qadi yang mengeluarkan hukum atau orang ketiga menjadi penentu kepada kedua-dua hakam tadi, dan dia dikehendaki bersumpah sama seperti sumpah dua hakam supaya menjalankan tugas dengan adil dan amanah.

Seksyen (115); Kedua-dua orang hakam ini tidak mempunyai kuasa menjatuhkan talaq. Mereka hanya boleh mengemukakan laporan dan cadangan mereka kepada qadi walaupun tanpa sebab dan menyerahkan kepada qadi untuk menentukan samada mahu menghukum mengikut laporan dan cadangan mereka, ataupun sebaliknya menolak laporan tersebut dan melantik dua orang hakam yang lain selepas itu.

Undang-undang (Enakmen Kekeluargaan Islam Pulau Pinang) seksyen 53 (h i, iii, v, & vi ) seseorang perempuan atau lelaki, mengikut manan-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut, iaitu – bahwa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu, antara lain- (i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelaziman atau kelakuan aniaya; (iii) cuba memaksa isteri hidup secara lucah; (v) menghalang isteri atau suami daripada menunaikan atau menjalanjkan kewajipan atau amalan agamnya ; (vi) jika suami mempunyai isteri lebih daripada satu, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syarak .
BACA SELANJUTNYA... - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian III)
Baca selanjutnya.. - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian III)

7/17/2008

Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian II)

Sambungan Artikel ..

Fasakh Kerana Ada Kecacatan Atau Penyakit

Kecacatan yang menghalang berlaku persetubuhan atau sebaliknya terbahagi kepada dua jenis :-
i) Kecacatan yang berkaitan dengan kelamin dan menghalang daripada berlaku persetubuhan. Contohnya zakar terputus dan sebagainya.

ii) Kecacatan yang tidak menghalang kepada persetebuhan, tetapi ia merupakan penyakit yang ditakuti. Orang yang hidup bersamanya pasti mendapat kemudaratan seeperti penyakit kusta dan sebagainya. Kecacatan yang berlaku di antara suami isteri bolehlah dibahagikan kepada tiga jenis :-
a) Kecacatan alat kelamin yang terdapat pada lelaki iaitu mati pucuk dsb.
b) Penyakit alat kelamin wanita iaitu lubang faraj tersumbat dsb.
c) Kecacatan sama-sama dialami seperti gila, kusta dsb.

Undang-undang Mesir Bil 25 tahun 1920 telah memperuntukkan dalam perkara 9,10, dan 11 tentang untuk melakukan pemisahan berdasarkan kecacatan-kecacatan yang terdapat pada seorang suami iaitu terpotong zakar, mati pucuk dan tiada buah zakar. Inilah tiga sebab atau kecacatan yang ulama’ berseendapat menjadi sebab yang mengharuskan pemisahan. Begitu juga gila, penyakit kusta, penyakit sopak dan lain-lain penyakit teruk yang tidak berkemungkinan untuk sembuh ataupun ada kemungkinan sembuh tetapi untuk tempoh yang sangat lama, sama ada penyakit yang terdapat pada suami ini telah wujud sebelum aqad dan tidak diketahui isteri, ataupun yang terjadi sesudah itu dan isteri tidak rela menerimanya.

Pemisahan yang dilakukan dengan sebab kecacatan ini dikira sebagai satu talaq ba’in. bagi kecacatan yang dijadikan alasan untuk menuntut fasakh nikah ini, perakuan mereka yang ahli perlu diminta bagi menentukkan kedudukannya.

Undang-undang Syria pula memperuntukkan pemisahan dibuat hanya kerana kecacatan yang berkaitan dengan alat kelamin sahaja, tidak untuk penyakit-penyakit lain yang menjauhkan orang ataupun yang membawa mudarat. Ini adalah didasarkan kepada pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang berbeza dari pendapat jumhur.

Seksyen (105): Isteri berhak menuntut pemisahan daripada suaminya dalam dua keadaan berikut:
(a) Apabila suami mempunyai apa-apa penyakit yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan persetubuhan, dengan syarat ia sendiri tidak mempunyai kecacatn sedemikian.

(b) Apabila suami menjadi gila selepas aqad.

Seksyen (106) memperuntukkan:
(a) Hak seorang perempuan untuk meminta pemisahan seperti yang dinyatakan di atas, dianggap gugur apabila beliau mengetahuinya sebelum ‘aqad, ataupun merelainya setelah berlaku selepas aqad.

(b) Dengan syarat bahawa hak menuntut pemisahan dengan sebab suami mati pucuk tidak akan gugur dalam sebarang keadaan.

Seksyen (107) menyebutkan bahawa jikia penyakit yang disebut dalam Perkara 105 tidak mungkin akan hilang, maka qadi perlulah memisahkan terus kedua-dua mereka. Jika ia mungkin boleh hilang, maka pendakwaan tersebut perlulah ditangguh ke suatu tempoh yang sesuai dan tidak lebih daripada satu tahun. Jika ia juga sembuh, maka qadi perlulah pisahkan mereka berdua.

Seksyen (108) pula memperuntukkan bahawa pemisahan kerana penyakit ini dikira sebagai satu talaq ba’in.

Undang-undang (Enakmen Kekeluargaan Islam Pulau Pinang) seksyen 53 (e & f) seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut, iaitu : (e) bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk; (f) bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit.

Pendapat Ulama’

Ulama/Mazhab, PendapatDalil dan (Nas dan Hadis) yang dipegang.

Ulama Zahiri - Tidak harus - Tiada nas dalam al-Quran dan hadis mengenainya.
Jumhur - Harus - Al-Sunnah;Tidak ada kemudaratan dan yang memudaratkan.
BACA SELANJUTNYA... - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian II)
Baca selanjutnya.. - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian II)

7/11/2008

Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian I)

PERUNDANGAN KEKELUARGAAN ISLAM

TAJUK :
FASAKH DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG.

Definisi Fasakh

Fasakh (pemisahan) adalah berbeza daripada perceraian (talaq), kerana talaq berlaku adalah dengan kehendak suami dan pilihannya sendiri, sedangkan fasakh fasakh berlaku berdasarkan keputusan qadi. Tujuannya bagi membolehkan pihak perempuan menamatkan ikatan perkahwinan dengan suaminya, setelah semua cara lain yang merupakan pilihan seperti talaq atau khulu’, tidak berjaya didapati.

Fasakh juga diertikan sebagai merombak sesuatu ‘aqad dari awal atau menahannya dari berterusan. Ia biasanya berlaku dalam aqad yang fasid dan aqad yang tidak lazim. Perbincangan mengenainya boleh dibahagikan kepada sepuluh perihal.

1. Fasakh Kerana Kegagalan Memberi Nafkah
2. Fasakh Kerana Ada Kecacatan Atau Penyakit
3. Fasakh Kerna Tidak Sehaluan, Deraan Dan Layanan Buruk
4. Talaq Secara Ta’assuf
5. Fasakh Dengan Sebab Ghaib
6. Fasakh Kerana Ditahan
7. Fasakh Kerana Berlaku ‘Illa
8. Fasakh Kerana Berlaku Li’an
9. Fasakh Kerana Berlaku Zihar
10. Fasakh Kerana Murtad Atausalah Seorang Dari Suami Atau Isteri Memeluk Islam

Fasakh Kerana Kegagalan Memberi Nafkah

Undang-undang Mesir, Bil. 25 tahun 1920, dalam perkara 4 memperuntukkan hak memisahkan isteri daripada suaminya kerana kegagalan suami memberikan nafkah untuk isteri, apabila isteri menuntut agar dipisahkan dengan sebab darurah, samada kegagalan memberi nafkah itu disebabkan ketidakmampuan suami ataupun kerana keengganan dan kelazimannya.

Undang-undang Syria pula menegaskan tentang pemisahan dengan sebab kegagalan memberi nafkah nafkah ini. Seksyen (110) menyebutkan:
“(i) Isteri harus menuntut untuk dipisahkan apabila suami yang hadir enggan memberi nafkah kepada isterinya. Suami pula tidak ada harta yang jelas dan tidak pula membuktikan ketidak mampuannya dari memberikan nafkah.”

“(ii) sekiranya bersabit suami tidak mampu, ataupun jika dia ghaib, qadi hendaklah memberikan satu tempoh yang sesuai, tidak melebihi daripada tiga bulan. Jika setelah tempoh itu dia gagal juga memberikan nafkah, maka qadi hendaklah memisahkan mereka berdua.

“(Seksyen 111) Pemisahan yang dibuat oleh qadi dengan sebab kegagalan memberikan nafkah ini dikira sebagai talaq raj’ie. Suami berhak merujuk isterinya itu dalam masa ‘iddah dengan syarat dia membuktikan kemampuan dan kesediaannya untuk memberi nafkah.

Undang-undang (Enakmen Kekeluargaan Islam Pulau Pinang) seksyen 53 (b) seseorang perempuan atau lelaki, mengikut manan-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut, iaitu : (b) bahawa suam,I telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukkan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.

Pendapat Fuqaha’

Ulama/Mazhab Pendapat Dalil (Nas atau Hadis)
Hanafi Tidak harus memisahkan Surah al-Talaq 65:7
Jumhur Harus Surah al-Baqarah 2:231, 229

bersambung perihal seterusnya

BACA SELANJUTNYA... - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian I)
Baca selanjutnya.. - Fasakh dan Implikasi Undang-undang (Bahagian I)

Empat Perjuangan Penting


1. MEMPERKASAKAN SEGALA PERINTAH ALLAH SWT DAN MENGHAPUSKAN SEGALA LARANGANNYA.


Firman ALLAH SWT;
Mafhumnya; Dan hendaklah ada di antara kamu satu kumpulan menyeru (berdakwa) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala yang baik, serta melarang daripaa segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.


Sabda Nabi Muhammad saw;
Maksudnya; Perintahkanlah yang baik walaupun kamu tidak mengerjakannya dan laranglah kemungkaran walaupun kamu tidak menjauhinya.

2. MEMPERLUASKAN SEGALA SUDUT ILMU PENGETAHUAN


Firman ALLAH SWT;
Mafhumnya; Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperag); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap kumpulan di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah swt)


Sabda Nabi Muhammad saw;
Maksudnya; Barangsiapa yang berkehendak akan dunia maka ke atasnya ilmu, barangsiapa yang berkehendak akan akhirat maka ke atasnya ilmu dan barangsiapa berkehendak kedua-duanya maka ke atasnya ilmu jua.
Maksudnya; Barangsiapa yang berkehendak kepada kebaikan maka akan difahamkan Allah swt kepada mengenai agama.3. MEMPERHEBATKAN PENGUASAAN PERUNDANGAN ISLAM


Firman ALLAH SWT;
Mafhumnya; Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menrimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah swt menyuruh kamu menghukum dengan ad
il.


Sabda Nabi Muhammad saw;
Maksudnya; Ketika Rasulullah saw mengutus Muadz B. Jabal ke Yaman, Beliau telah bertanya kepada Muadz. Sekiranya ada masalah yang berlaku di sana, apa rujukanmu? Maka jawab Muadz; al-Quran. Sekiranya tiada menerangnya dengan jelas. Maka al-Hadis dirujuk dan sekiranya tiada dengan jelas maka aku akan berijtihad berpandukan keduanya. Rasulullah saw menepuk dadanya sambil memuji kebijaksanaan Muadz.


4. MEMPERTINGKATKAN KOMITMEN DALAM KERJAYA


Firman ALLAH SWT;
Mafhumnya; Dan dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta mengkehendaki kamu memakmurkannya.


Mafhumnya; Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan-urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurniaan Allah Swt.


Sabda Nabi Muhammad saw;
Maksudnya; Sesungguh Allah swt menyukai apabila amalan seseorang itu dikerjakan dengan cara bersungguh-sungguh.

BACA SELANJUTNYA... - Empat Perjuangan Penting
Baca selanjutnya.. - Empat Perjuangan Penting

Aurat

AURAT DAN IMPLIKASINYAFirman Allah SWT ;
“ Katakanlah (olehmu wahai Muhammad saw ) kepada wanita-wanita beriman supaya mereka menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri mereka dan jangan memperlihatkan perhiasan mereka, kecuali apa yang jelas daripada mereka dan hendaklah mereka labuhkan tudung sehingga ke bawah paras dada, janganlah memperlihatkan perhiasan kecuali kepada suami, bapa mereka, bapa mertua mereka atau anak-anak mereka dan anak tiri mereka, saudara lelaki mereka dan anak saudara lelaki, saudara perempuan dan hambanya dan di antara orang lelaki yang dikasi yang tidak ada syahwat kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti aurat wanita dan janganlah berjalan menghentak kaki sehingga orang dengar perhiasan yang ada padanya, bertaubatlah kamu kepada ALLAH swt wahai orang-orang beriman mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. "
(Surah an.Nur : 31)

Aurat adalah setiap anggota yang diharamkan oleh Allah swt untuk didedah atau dibuka di hadapan orang yang tidak halal dilihat kepadanya atau orang yang halal kahwin dengannya.

Allah swt mengharamkan demikian kerana pendedahan aurat dihadapan orang yang bukan mahram adalah mencacatkan sifat dan darjat kemanusiaan yang mulia, serta tiada sopan santun dalam pergaulan, menunjukkan akhlak yang rendah, boleh membawa kepada ciri-ciri kerosakkan dalam masyarakat tanpa disedari oleh sesiapa.

Islam merupakan agama yang merangkumi keseluruhan cara hidup manusia bermula dari saat seseorang itu dilahirkan sehinggalah ke alam remaja sampai dewasa gerak geri, perilaku semua dihitung dalam kehidupan seharian. Keseluruhannya akan dinilai lebih-lebih lagi soal pakaian kerana pakaian lambang keperibadian seseorang.

Agama Islam memerangi kejahilan dalam kehidupan seharian kerana jahil inilah seringkali membawa umat manusia mengikut hawa nafsu sentiasa ingin kepada kekosongan jiwa leka dalam melaksanakan tanggungjawab. Justeru itu Allah mencipta manusia dan dilengkapkan dengan akal kemudian akal itu diletakkan di tempat teratas pada jasad manusia sebagai lambang ciptaan Allah swt dengan sebaik-baik kejadian.Aurat dan WanitaAurat juga seringkali ditujukan kepada kaum wanita. Selain wanita, lelaki juga wajib menutup aurat. Walau bagaimanapun, aurat lelaki tidak terdedah bila mereka mengenakan pakaian kemas dan rapi, sebab itu aurat lelaki seringkali terjamin kerana aurat lelaki tidak keseluruhan, hanya dari pusat hingga ke lutut sahaja.

Tetapi aurat wanita seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Aurat ini wajib ditutup kerana hukumnya adalah haram andai didedah mana-mana bahagian anggota badan disebabkan keburukkannya sering terjadi akibat dari membuka aurat.

Penjelasan di atas telah memberi satu titik tolak bahawa tiada lagi kompromi bagi seseorang wanita untuk membuka salah satu bahagian atau anggota daripada badannya. Samada terbuka di kepala, tersingkat di betis, terangkat di pusat dan sebagainya.


“Sesungguhnya Allah swt melaknat terhadap mereka yang melihat aurat dan mereka yang memperlihatkan atau membuka aurat” (al-Hadis Musnad Ibnu Hanbal)


Kesilapan BertudungKesilapan yang acapkali dilakukan oleh wanita yang menutup kepala mereka atau bertudung ialah :-
a) Bertudung tetapi berkemeja T lengan pendek.
b) Bertudung tetapi baju kebarung terbelah kainnya.
c) Bertudung tetapi bajunya sendat, sempit dan nipis lalu memaparkan bentuk anggota yang mengoda.
d) Bertudung tetapi longgar dan menayangkan jambul dan hujung rambutnya.
e) Bertudung tetapi hanya memakianya di pejabat. Tidak di sekitar rumah, pasaraya dan sebagainya.
f) Bertudung tetapi ekor tudungnya dilempar ke belakang leher, lalu terdedah dadanya daripada ditutupi.
g) Bertudung tetapi dengan tudung yang nipis sehingga boleh dilihat sanggul, leher, tengkuk dan dadanya.
h) Bertudung tetapi menaiki motor sambil menayangkan betis sepanjang jalan.
i) Bertudung dan sempurna penutupan aurat tubuhnya, tetapi memanja-manjakan suaranya ketika berinteraksi dengan lelaki.Janganlah wanita-wanita itu berlaku lemah-lembut dengan perkataannya, sebab akan menaruh harapan orang yang dalam hatinya ada penyakit” (Surah al-Ahzab : 32)

Tujuan dan Kebaikan Menutup Aurat


Setelah panjang lebar diperkatakan mengenai kewajipan menutup aurat. Rasanya sesuailah di sini dinyatakan tujuan dan kebaikan menutup aurat di sisi Islam:-a) Tidak di samakan dengan mahkluk ciptaan Allah swt yang lain iaitu binatang.
b) Menjamin bahawa itu wanita tidak akan disakiti atau dilukai.
c) Mempamerkan pakaian atau fesyen dan budaya Islam serta umat Islam itu sendiri.
d) Menunjukkan sebagai tanda profesionalisme dalam sistem pemakaian Islam.
e) Merupakan satu ujian bagi manusia untuk melihat tahap ketaatan mereka kepada penciptanya Allah swt.
f) Gejala tidak bermoral dapat diatasi di antaranya seks bebas, penguguran janin, sumbang maham dan sebagainya.
g) Perlakuan dan tindakan jenayah dapat dihindari seperti pencabulan, pembunuhan, rogol dan pelbagai lagi.

“Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu, serta perempuan yaqng beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya sewaktu mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun dan Penyayang” (Surah al-Ahzab : 59)

Konklusinya, aurat merupakan satu pintu masuk dalam semua perbuatan maksiat yang dilarang Islam. Sekiranya ia dapat dikekang dengan baik, sudah pasti keruntuhan akhlak masyarakat dapat dibendung secara partikal. Kuncinya yang dapat dirungkaikan ialah:

“ Maka sekiranya kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu suka”
(al-Hadis Riwayat Bukhari)


Renungan

Aurat…
Pendedahanmu adakah satu kenikmatan?
Atau mendedah diri ke arah kejahilan?
Liritan mata memandang adakah itu satu tujuan?
Apakah yang empunya jasad mahu menjadi tuntunan?
Atua sekadar menunjuk potongan badan?

Putih kulitmu satu penghargaan,
Yang sawa matang turut perasan,
Cantik wajahmu itulah kebanggaan,
Sanggup kau gadaikan melalui fesyen pakaian.

Yang ketat menampakkan medan-medan seni memberahikan,
Yang belah menampakkan celah-celah keenakkan,
Mahkota rambut menjadi hiasan,
Biru merah di wajah saduran.

Awas…
Apabila jejaka mencecah keinginan,
Kelibat jantan mula berkeliaran,
Seluar panjang sudah dipendekkan,
Mula terpacar keinginnan mengawan,
Mata terbeliak bagai kucing merenung ikan.

Awaslah…
Wahai si manis sepanjang zaman,
Dari ditelan serigala kelaparan,
Tutuplah aurat demi keselamatan,
Itulah syariat suruhan Tuhan,
Lambang identiti muslimah berwawasan.

“Wanita itu adalah tiang negara, apabila baik wanita baiklah negara, Dan apabila rosak wanita rosaklah negara”
(Kata-kata Pujangga)
“Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah (menjaga auratnya)”
(al-Hadis Riwayat Bukhari)
BACA SELANJUTNYA... - Aurat
Baca selanjutnya.. - Aurat

7/07/2008

daftar blog

Assalamualaikum wbt,,
kepada semua sahabat-sahabat yang melayari blog ini, "Di" ucapkan jutaan terima kasih. Tanpa sahabat semua sudah tentu blog "ikhwanul islam" tiada semangat untuk meneruskan karier dalam menyebar dan mengembangkan lagi sayap syiar Islam ke seluruh pelusuk cakarawala ciptaan Allah SWT ini. Mungkin juga sahabat semua tertanya-tanya di mana artikel atau maklumat yang dapat dikongsi bersama. Oleh itu, di sini "Di" ingin memohon maaf kerana untuk sementara waktu ini "Di" tidak sempat nak create dan siarkan artikel di atas sebab kesibukkan dengan tugas rasmi. Namun, INSYALLAH "Di" berjanji dalam masa 3 minggu lagi sahabat semua bakal dihidangi dengan artikel menarik yang mungkin dapat dikongsi bersama manfaatnya. Di antara tajuk-tajuk tersebut adalah seperti Syiah Dan Perkembangannya, Wahabi dan Alirannya, Hak Wanita Selepas Perceraian, Fasakh dan Prosedur Perceraian dan sebagainya.
Catitan; "Di" beerti Double i iaitu Ikhwanul Islam.
  • ARTIKEL PERTAMA
11 Julai 2008
FIQH JINAYAH (UNDANG-UNDANG JENAYAH)

KESALAHAN JENAYAH DAN HUKUMANNYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (AL-QURAN DAN AL-SUNNAH)

Pembahagian Jenayah Di sisi Islam.
Jenayah Hudud
Jenayah Qisas / Diyyat
Jenayah Takzir
Jenayah / Hukuman Ghurrah
Jenayah / Hukuman Kafarat

Perbahasan Mengenai Jenayah Islam

Jenayah Hudud

Definisi

Hudud merupakan kesalahan yang dikenakan hukuman hudud. Kesalahan dalam bahagian ini dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah SWT kerana perbuatan ini menyentuh kepentingan masyarakat umum iaitu menjejaskan ketentaraman dan kselematan orang ramai dan hukumannya pula memberi kebaikan kepada mereka.

Pengertian hudud ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Hukuman hudud ini adalah hak Allah SWT yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh diubah suai dan dipinda.

Kesalahannya ialah :-
a) Jenayah Zina
b) Jenayah Tuduhan Zina (al-Qazaf)
c) Jenayah Minum Arak (al-Kamru)
d) Jenayah Mencuri
e) Jenayah Merompak
f) Jenayah Murtad
g) Jenayah Penderhakaan Terhadap Pemerintah Islam Yang Adil

Hukuman Zina

1. 100 Sebatan – Belum Berkahwin
2. Rejam – Berkahwin
3. Takzir - Ikut Budi Bicara Hakim

Hukuman Tuduhan Zina (al-Qhazaf)

1. 80 Sebatan sekiranya tiada pembuktian dan palsu dakwa atau tuduhan tersebut tiada perlu lagi orang menuduh itu untuk melakukan sumpah.
2. Takzir – Ikut Budi Bicara Hakim

Hukuman Minum Arak (al-Khamru)

40 Sebatan
Takzir – Ikut Budi Bicara Hakim

Hukuman Mencuri (al-Sirqhah)
1. Potong Tangan
2. Takzir – Ikut Budi Bicara Hakim

Hukuman Merompak (al-Harabah)
1. Bunuh Balas – Pembunuhan
2. Potong Tangan – Rompakan Sahaja
3. Takzir – Ikut Budi Bicara Hakim

Hukuman Murtad (al-Riddah)
1. Bunuh – Murtad Dan Enggan Bertaubat Setelah Tiga Kali Disarankan
2. Takzir – Ikut Budi Bicara Hakim

Hukuman Menderhaka Terhadap Kerajaan Islam (al-Baqii)

1. Memerangi Mereka Dan Meminta Supaya Tunduk Kembali Kepada Islam
2. Takzir – Ikut Budi Bicara Hakim


Jenayah Qisas

Definisi

Jenayah Qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman Qisas atau Diyyah. Kesalahan dalam bahagian jenayah ini dianggap sebagai kesalahan terhadap hak manusia (haqq al-‘ibad) atau hak individu iaitu mangsa jenayah ataupun warisnya berhak menuntut supaya pesalah dihukum atau diampun.

Pengertian Qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas, iaitu membunuh dibalas dengan bunuh (hutang nyawa dibayar dengan nyawa), menghilangkan salah satu dari anggota orang lain, atau melukakannya, atau mencederakannya dibalas dengan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukan.

Kesalahannya ialah :-
a) Jenayah Pembunuhan (al-Qatl)
1) Pembunuhan Sengaja
2) Pembunuhan Tidak Sengaja
3) Pembunuhan Seumpama Sengaja
b) Jenayah Kecederaan (al-Jinayah ‘Ala Ma Dun al-Nafs)
1) Pembunuhan Sengaja
2) Pembunuhan Tidak Sengaja
3) Pembunuhan Seumpama Sengaja
c) Jenayah Pengguguran Janin (saqutu al-Janin)
· Jenayah Pengguguran Janin ialah kesalahan kerana menamatkan kehamilan seseorang perempuan dengan mengeluarkan janin daripada rahimnya sebelum sampai tempoh kelahirannya.

Hukuman Pembunuhan Sengaja (al-Qathlu Amdan)
1. Qisas – Pembunuh
2. Diyyat Berat (Muqhallazah)– Harta Pembunuh (Sekiranya Dimaafkan)
3. Kifarah – Pembunuh
4. Tidak Boleh Mewarisi Harta Mangsa.
5. Terhalang Dari Menerima Wasiat Mangsa.
6. Diyyat – Harta Pembunuh
6. Kifarah – Pembunuh

Hukuman Pembunuhan Seumpama Sengaja (al-Qathlu Syibih Amdan)

1. Diyyat Berat (Muqallazah) – Harta Pembunuh
2. Kifarah – Pembunuh
3. Tidak Boleh Mewarisi Harta Mangsa.
4. Terhalang Dari Menerima Wasiat Mangsa.
5. Diyyat – Harta Pembunuh
6. Kifarah – Pembunuh

Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja (al-Qathlu Syibih Bi Duna Syibih Amdan)
1. Diyyat Ringan (muqhaffaf) – Harta Pembunuh
2. Kifarah – Pembunuh
3. Tidak Boleh Mewarisi Harta Mangsa.
4. Terhalang Dari Menerima Wasiat Mangsa.
5. Diyyat – Harta Pembunuh
6. Kifarah – Pembunuh

Hukuman Pembunuhan Bersebab (al-Qathlu Bil Sabab)
1. Diyyat Ringan (muqhaffaf) – Harta Pembunuh
2. Kifarah – Pembunuh
3. Tidak Boleh Mewarisi Harta Mangsa.
4. Terhalang Dari Menerima Wasiat Mangsa.
5. Diyyat – Harta Pembunuh
6. Takzir – Pembunuh

Hukuman Kecederaan Sengaja (al-Jinayah ‘Ala Duna al-Nafs Amdan)
1. Qisas – Balas Balik
2. Diyyah / Arsh – Pesalah
3. Takzir
4. Diyyah
5. Takzir

Hukuman Kecederaan Seumpama Sengaja (al-Jinayah ‘Ala Duna al-Nafs Syibih Amdan)
1. Diyyah / Arsh – Pesalah
2. Takzir
3. Diyyah
4. Takzir

Hukuman Kecederaan Tidak Sengaja (al-Jinayah ‘Ala Duna al-Nafs Duna Amdan)
1. Diyyah / Arsh – Pesalah
2. Takzir
3. Diyyah
4. Takzir

Hukuman Gugur Keadaan Mati
1. Diyyah
2. Qhurrah – Tempoh 3 Tahun.
3. Kifarah
4. Qhurrah
5. Kifarah

Hukuman Gugur Dalam Keadaan Hidup, Tetapi Kemudiannya Mati Akibat Jenayah Itu
1. Qisas – (Sekiranya Dimaafkan)
2. Diyyah – Bukannya Qhurrah (Kadar Mengikut Jantina Janin)
3. Kifarah


Hukuman Janin Gugur Dalam Keadaan Hidup Dan Tidak Mati Akibat Keguguran

1. Takzir – Budi Nicara Hakim
2. Kifarah
3. Takzir

Hukuman Janin Gugur Setelah Kematian Ibunya Atau Tidak Gugur
1. Takzir – Bukan Berpunca Daripada Perbuatan Penjenayah
2. Kifarah
3. Takzir
Hukuman Ibu Yang Mengandungkan Janin Mengalami Kesakitan, Luka Atau Mati Akibat Jenayah
1. Bunuh Dan Cedera – (Rujuk) Hukuman Yang Telah Ditetapkan Dalam Kes Pembunuhan Dan Kecederaan.
2. Gugur Janin – (Rujuk) Hukuman Keguguran Janin.
3. Bunuh Dan Cedera – (Rujuk) Hukuman Yang Telah Ditetapkan Dalam Kes Pembunuhan Dan Kecederaan.
4. Gugur Janin – (Rujuk) Hukuman Keguguran Janin.

Jenayah Diyat

Definisi

Pengertian Diyyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali atau ahli waris mangsanya sebagai ganti rugi disebabkan melakukan sesuatu jenayah, seperti mencederakan anggota badan atau melukakan atau membinasakan.

Pembahagian diyyat adalah terbahagi kepada dua jenis iaitu Diyyat Muqhallazah (Ganti Kerugian Berat) dan Diyyat Muqhaffah (Ganti Kerugian Ringan).

Ganti kerugian berat sebanyak 100 ekor unta yang dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :-
1- 30 ekor unta yang berumur 3 tahun
2- 30 ekor unta yang berumur 4 tahun.
3- 40 ekor unta yang sedang bunting.

Manakala ganti kerugian ringan pula sebanyak 100 ekor unta yang dibahagikan kepada lima jenis :-
1- 20 ekor unta yang berumur 3 tahun.
2- 20 ekor unta yang berumur 4 tahun.
3- 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun.
4- 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun.
5- 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun.

Diyat kerana luka yang terdapat dan berlaku di kepala atau di muka atau di anggota yang lain terdapat sepuluh jenis luka :
(a)Luka yang mengoyakkan kulit
(b) Luka yang mengoyakkan daging selepas kulit
(c) Luka yang mengalirkan darah
(d) Luka yang tertembus di dalam daging
(e) Luka yang tinggal di antaranya dan antara tulang kulit yang nipis
(f) Luka yang ternampak tulang
(g) Luka yang mematahkan tulang dan yang menghancurkannya
(h) Luka yang menampakkan dan yang menghancurkan tulang hingga berpindah daripadanya ke beberapa tulang
(i) Luka yang sampai kepada kulit kepala
(j) Luka yang sampai kepada rongga


Jenayah Takzir

Definisi

Syariat Islam tidak menyenaraikan hukuman Takzir secara terperinci. Ia juga tidak menyenaraikan kesalahan-kesalahan bagi jenayah takzir. Hukuman terhadap pesalah diserahkan kepada pemerintah Islam untuk menetapkannya berdasarkan kepentingan masyarakat umum, tahap kesalahan pesalah, keadaan masa berlakunya kesalahan dan tempat.

Hukuman Takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan dan ditetapkan kadarnya oleh syarak (al-Quran dan al-Sunnah), di mana hukuman takzir ini adalah tertakluk di bawah kuasa hakim secara mutlak mengenai jenis dan kadar hukuman yang akan dijatuhkan dan dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah itu.

Walaupun begitu hukuman takzir terhadap orang yang mempunyai kedudukan adalah berbeza jika dibandingkan dengan hukuman terhadap kutu jalan ataupun orang jahat. Kedudukan ini berdasarkan sebuah hadith.

Riwayat ‘Aisyah r.a yang bermaksud;
“Ampunilah orang-orang yang mempunyai kedudukan di atas kesalahannya kecuali hudud”

Antara hukuman takzir yang terdapat dalam catatan beberapa orang fuqaha ialah:-
(a) Hukuman Bunuh
(b) Hukuman Pukul
(c) Hukuman Sebat
(d) Hukuman Penahanan
(e) Hukuman buanag Daerah
(f) Hukuman Salib Tetapi Membenarkan Makan, Minum, Berwuduk Dan Solat Dengan Isyarat Sahaja
(g) Memberi nasihat
(h) Mengisytiharkan Nama Pesalah Atau Mendedahkan Dirinya Kepada Umum
(i) Tidak Berurusan Dengan Pesalah
(j) Mencela Iaitu Menggunakan Kata-kata Yang Keras Tetapi Tidak Memaki Hamun
(k) Memberi Amaran
(l) Mengenakan Denda
(m) Merampas Harta Benda
(n) Menghitamkan Muka
(o) Menanggalkan Pakaian Selain Menutup Auratnya
(p) Mencukur Rambut Teteapi Tidak Pada Janggutnya.


Jenayah / Hukuman Ghurrah

Definisi

Pengertiannya dari segi bahasa ialah barang yang terpilih, dan asalnya keputihan pada muka kuda. Dan dari segi istilah pula Ghurrah ialah seorang hamba lelaki atau perempuan yang tidak cacat, dan nilainya sama dengan lima ekor unta. Hamba lelaki hendaklah hendaklah berumur antara tujuh tahun hingga lima belas tahun. Hamba perempuan hendaklah berumur antara tujuh tahun hingga dua puluh tahun.


Jenayah / Hukuman Kifarat

Definisi

Pengertian Kifarah ialah menebus kesalahan-kesalahan jenayah yang telah dilakukan dengan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu (al-Quran dan al-Sunnah). Terdapat banyak jenis Kifarah iaitu Kifarah Kesalahan Jenayah, Kifarah Berjunub Siang Hari Ramadan, Kifarah Sumpah, Kifarah Zihar dan Kifarah ‘illa’.

Terdapat dua cara perlaksananaan kifarah iaitu :-
1. Cara-caranya adalah :-
· Merdekakan seorang hamba, atau;
· Memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau;
· Memberi makan sepuluh orang miskin, atau;
· Berpuasa tiga hari berturut-turut.
(Untuk kesalahan kifarah sumpah dan ‘illa)

2. Cara-caranya adalah :-
Merdekakan seorang hamba yang beriman, ataupun;
Berpuasa dua bulan berturut-turut, ataupun;
Memberi makan enam puluh orang miskin.
(Untuk kesalahan berjunub di siang hari ramadhan, kifarah zihar dan kifarah jenayah)

Jenayah / Hukuman Arsh

Definisi

Pengertiannya ialah apabila kecederaan itu merosakkan sebahagian anggota dari bilangannya yang sempurna seperti tercedera sebelah tangan ataupun sebatang jari. Arsh terbahagi kepada dua jenis. Pertama ialah arsh yang kadarnya yelah ditetapkan oleh syarak. Kedua ialah arsh yang diserahkan kepada budi bicara hakim yang mewakili pihak pemerintah untuk menetapkannya.
BACA SELANJUTNYA... - daftar blog
Baca selanjutnya.. - daftar blog
Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini