11/10/2009

SISTEM EKONOMI ISLAM : PENGENALAN DAN PEMAHAMAN DALAM ISU JUAL BELI


Jual Beli

Pengertiannya :

Bahasa Arab : Pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau pertukaran harta dengan harta atau pertukaran sesuatu dengan harta.

Syarak : Pertukaran harta dengan harta mengikut cara yang khusus yang membawa kepada penyerahan dan penerimaan hak milik.

Dalil-dalil Pembuktiannya :

Surah al-Baqarah 2 : 275

Surah al-Nisa’ 4 : 29

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : “Sesungguhnya jual beli itu sah dengan adanya kerelaan”

Sepakat ulama mengharuskannya kerana atas dasar keperluan manusia semasa memerlukan pertukaran barang.

Rukun-rukun Jual Beli :

1. Aqidan

i) Penjual

ii) Pembeli

Syarat-syaratnya : mesti kedua-dua ini merupakan orang berakal dan waras. Yakni tidak sah kepada mereka yang gila dan tidak siuman. Kanak-kanak pula mesti mendapat keizinan daripada walinya. Peringkat pengiraan mumaiyiz ialah 7 tahun.

2. Ma’qud ‘Alaih

i) Barang yang dibeli

ii) Harga barang

Syarat-syaratnya :

a) Barang itu wujud

b) Barang itu bernilai dan manfaat

c) Barang itu mampu diserahkan

d) Barang yang dijual jelas diketahui

e) Barang itu ditentukan secar khusus

f) Barang itu hak milik sempurna

Bagi harga, jenis pembayaran juga haruslah ditentukan semasa majlis akad berlangsung, samada ansuran atau tunai.

3. Siqhah

i) Lafaz tawaran

ii) Lafaz terimaan

Syarat-syaratnya :

a) Mesti ada lafaz ketetapan urusan tersebut dengan tiga kriteria iaitu akad jual beli, harganya dan jenis barang itu.

b) Tawaran terima mesti berlaku dalam satu majlis.

c) Muawalat (berturut-turut) di antara tawar dan terima.

d) Tawaran dibuat ketika barang masih ada.

Syarat-syarat Jual Beli

1. Syarat Pembentukkan Kontrak(Syurut al-In’iqad)

Syarat yang perlu ada untuk menjadikan sesuatu kontrak itu terbentuk harus disisi syarak. Syaratnya pula mestilah :

a) (orang berkontrak)

i) Seorang berakal

ii) Berbilang

b) Tempat kontrak - Majlis penawaran dan penerimaan berlaku satu tempat

c) Barang yang dikontrak

i) Wujud dan ada.

ii) Barang bernilai

iii) Dimiliki

iv) Berupaya diserahkan ketika kontrak

d) Syarat pada penawaran dan penerimaam

i) Orang yang berkontrak mestilah berkelayakkan (al-Ahliyah)

ii) Ada persetujuan

iii) Dalam satu majlis

2. Syarat Perlaksanaan (Syurut al-Nafadh)

Terdapat dua syarat padanya :

a) Milik atau kuasa menjaga

b) Barang yang dijual bukannya hak orang lain.

3. Syarat Lazim (Syurut al-Luzum)

Kontrak jual beli mestilah mengandungi salah satu khiyar yang membolehkan salah satu pihak yang berkontrak memfasakhkan kontrak. Jika tidak terdapat khiyar maka kontark tersebut adalah luzum.

4. Syarat Sah (Syurut al-Sihhah)

Syarat ini juga terbahagi kepada dua yakni :

a) Syarat Umum

Syarat umum hendaklah tidak mengandungi salah satu daripada enam kecacatan iaitu ;

i) Kejahilan

- Jahil tentang barang

- Jahil tentang harga

- Jahil tentang tempoh bayaran

- Jahil tentang jaminan

ii) Paksaan

- Paksaan sempurna (ikrah mulji’)

- Paksaan tidak sempurna (ikrah ghair mulji’)

iii) Penangguhan

iv) Tipu

v) Bencana atau Kerugian

vi) Syarat Yang Merosak iaitu Syarat

b) Syarat Khusus

Syarat ini seperti berikut :

i) Terima serahan dalam kontrak penjualan harta tak alih.

ii) Mengetahui harga pertama jika penjualan itu adalah murabahah, wadi’ah

iii) Serah terima dua barang tukaran

iv) Cukup atau sempurna syarat salam

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini